Overslaan en naar de inhoud gaan

Vendetium respecteert uw privacy

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in Vendetium BVBA (hierna genoemd “Vendetium”, “wij” of “ons”) belangrijk is. uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (a) de website https://www.vendetium.be (hierna genoemd de “Website”) en (b alle (commerciële) relaties tussen Vendetium en haar klanten, prospecten, kandidaten en business partners.

Vendetium wil benadrukken dat zij ten allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (a) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (b) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Vendetium verzamelt, alsook over de wijze waarop Vendetium deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van Vendetium.

SOORTEN PERSOONSGEGEVENS

Vendetium kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Bedrijf
 • Uw professionele interesse
 • Voor kandidaten: uw cv en daarbij horende door u opgegeven informatie

Vendetium verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende uw bezoek van de Website. Zo zal Vendetium automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht, wanneer u toegang kreeg tot de Website, de dag en het uur waarop uw de Website bezoekt, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Vendetium toe om statistieken op te maken betreffende het bezoek van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

WIJZE VAN VERZAMELING

Deze persoonsgegevens worden verzameld in kader van:

 • Correspondentie met en uitgaande van Vendetium
 • Bezoek van de Website

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Vendetium kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • Het versturen van communicatie
 • Het verzenden van (gerichte) marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het verzenden van (informatieve) nieuwsberichten, al dan niet verband houdende met de sector waarin u actief bent
 • We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, tarieven, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, etc.

OPENBAARMAKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Vendetium zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Vendetium. Indien het noodzakelijk is dat Vendetium in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

In alle overige gevallen zal Vendetium uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (a) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (b) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

OPSLAG PERSOONSGEGEVENS

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (a) door de wet of (b) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Vendetium uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

UW PRIVACY RECHTEN

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@vendetium.be en aan Vendetium te bezorgen via e-mail of per post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens waarover Vendetium mogelijks beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Je kan deze rechten kosteloos uitoefenen. Vendetium verbindt zich ertoe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kan u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Vendetium.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Vendetium verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (a) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (b) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Vendetium zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s)).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Vendetium, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Vendetium in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

ANDERE WEBSITES

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Vendetium verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

KLACHTEN

Wanneer u klachten hebt betreffende de manier waarop Vendetium uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

COOKIES

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een ​​betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de Website wenst te raadplegen resp. te gebruiken, raadt Vendetium u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.

Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).

Vendetium maakt gebruik van de hierna bepaalde cookies:

Bij een bezoek aan deze website van Vendetium verzamelen we enkele gegevens voor statistische doeleinden, verzorgd door Google Analytics.

 • Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. Vendetium maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Vendetium te helpen analyseren hoe bezoekers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en meldt Vendetium zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een bezoeker gemiddeld bekijkt.
 • Sessiecookies: Deze cookies dienen ter ondersteuning van de correcte werking van deze website.

CONTACTEER VENDETIUM

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Vendetium uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Vendetium bvba
Gasthuisstraat 42/1
1785 Merchtem
Tel: +32(0)52 55 82 20
info@vendetium.be
www.vendetium.be

BTW-nummer: BTW BE0807.684.851